Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

Zilverackers is een website van de Gemeente Veldhoven. Gemeente Veldhoven verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder staan voorbeelden van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Aanvullende informatie over hoe wij met persoonsgegevens binnen de gemeente omgaan, kunt u vinden in ons privacybeleid- en reglement .

Verwerkingsdoelen / rechtmatige grondslag

De persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 • Gemeente Veldhoven verwerkt persoonsgegevens wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben.
 • Verzenden van een nieuwsbrief.
 • Om met u in contact te komen.

Bewaartermijn

Gemeente Veldhoven zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Delen met derden

Gemeente Veldhoven verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gemeente Veldhoven blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

Gemeente Veldhoven neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Rechten van betrokkenen

U heeft de volgende privacyrechten:

 • Recht op inzage: het recht om de persoonsgegevens die Gemeente Veldhoven van u verwerkt in te zien
 • Recht op rectificatie: het recht om persoonsgegevens die Gemeente Veldhoven van u verwerkt te laten aanpassen of aanvullen
 • Recht op vergetelheid: het recht om in een aantal gevallen uw gegevens te laten verwijderen
 • Recht op beperking van de verwerking: het recht om de verwerking van persoonsgegevens tijdelijk ‘stil te zetten’. De gegevens mogen dan alleen nog worden verwerkt met toestemming van de betrokkene, voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en ter bescherming van de rechten van anderen of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Europese Unie of voor een lidstaat
 • Recht op dataportabiliteit: het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
 • Recht op bezwaar: het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking
 • Recht bij geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering: op een menselijke blik bij besluiten

Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. 

Contact

Wilt u gebruik maken van uw privacyrechten of heeft u vragen over deze privacyverklaring? Neem dan contact op met de gemeente via het verkorte telefoonnummer 14 040 of via privacy@veldhoven.nl. 

Bij onze gemeente is een Functionaris Gegevensbescherming (FG) in dienst. Deze controleert of we ons houden aan alle regels die gelden voor privacy. Heeft u vragen aan de FG, neem dan contact op via fg@veldhoven.nl.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens